Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 2017

Zápis z valné hromady tělocvičné jednoty

 

 

Zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pyšely, konané dne 25. 3. 2017 v 17:00 hod. v sále sokolovny.

 

I. Zahájení

 

Počet všech členů jednoty ke dni konání valné hromady 159.

Počet všech zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady 126

 

Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno pouze 43 zletilých členů, valná hromada není usnášení schopná, proto se koná valná hromada o 15 minut později s požadovaným počtem 32 přítomných zletilých členů.

 

II. Volba mandátní a návrhové komise

 

Valná hromada zvolila:

Zapisovatele: Kateřinu Heřmanovou

hlasováno pro 43, proti ……, zdržel se …… nehlasoval 4 .

Sloučení návrhové a mandátní komise

hlasováno pro 43, proti ……, zdržel se …… nehlasoval 4.

Návrhová/mandátní komisi ve složení: Kateřina Sládková, Lucie Zaradičková, Tereza Bartíková, Zdeněk Tabarelli, Jana Soprová.

hlasováno pro 42, proti ……, zdržel se 1 nehlasoval 4 .

Návrhová (mandátní) komise určila ze svého středu předsedu Kateřinu Sládkovou.

Mandátní komise podala zprávu o usnášeníschopnosti valné hromady

 

III. Návrh programu VH

 

Valná hromada schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty a obsaženého v pozvánce takto:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a komisí
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Kontrola úkolů z minulé valné hromady
 5. Zpráva o činnosti výboru jednoty
 6. Zprávy o činnosti odboru všestrannosti a jednotlivých oddílů, vzdělavatele
 7. Zpráva o hospodaření za uplynulé období, schválení účetní závěrky
 8. Zpráva kontrolní komise
 9. Plán činnosti na další období
 10. Návrh rozpočtu na další období
 11. Investiční akce
 12. Přestup jednoty do župy Blanické
 13. Diskuse
 14. Návrh a schválení usnesení
 15. Závěr

hlasováno pro 43, proti ……, zdržel se …… nehlasoval 4 .

 

IV. Zprávy činovníků a oddílů

 

Poté byly předneseny zprávy:

Zprávu Kontrola úkolů z minulé valné hromady přednesl bratr Chalupa.

VH bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru jednoty přednesla sestra Klinderová.

VH bere na vědomí

Zprávu vzdělavatele přednesla sestra Linhartová.

VH bere na vědomí

Zprávu náčelnice přednesla sestra Bartíková.

VH bere na vědomí

Zprávu o činnosti oddílu sálové kopané přednesl bratr Šintal.

VH bere na vědomí

Zprávu o činnosti oddílu stolního tenisu přednesl bratr Vejmelka.

 

         V. Zpráva o hospodaření

 

Zprávu o hospodaření za  rok 2016 přednesla sestra Linhartová.

hlasováno pro 43, proti ……, zdržel se …… nehlasoval 4.

Zprávu kontrolní komise přednesla sestra Alena Sládková.

hlasováno pro 43, proti ……, zdržel se …… nehlasoval 4.

Plán činnosti na další období (rok) přednesla sestra Linhartová

hlasováno pro 43, proti ……, zdržel se …… nehlasoval 4.

Návrh rozpočtu na další období (rok) přednesla sestra Linhartová.

hlasováno pro 43, proti ……, zdržel se …… nehlasoval 4.

 

VI. Ostatní zprávy

 

Ses. Linhartová informovala valnou hromadu, že investiční akce budou postupovat dle postupu prací. Na letošní rok připadá rekonstrukce WC v patře a rekonstrukce balkonu.

 

Ses. Linhartová přednesla zprávu ohledně přestupu do župy Blanické, o kterém valná hromada jednala už při poslední loňské schůzi, kdy pověřila výbor k jednání v této záležitosti.  Dotazy členů jednoty ohledně organizace župy Blanické zodpověděl starosta župy Blanické bratr Balík.

Návrh na přestup k župě Blanické byl valnou hromadou přijat.

Hlasováno pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 4.

 

VII. Diskuse

 

Za SDH Pyšely pozdravil valnou hromadu Ivo Vnouček, pochválil postup prací v budově a spolupráci při pořádání akcí.

 

Za SK Pyšely pronesla zdravici Kateřina Sládková.

 

Za župu Blanickou promluvil její starosta bratr Balík. Promluvil o akcích pořádaných župou a pozdravil valnou hromadu.

 

Bratr Vejmelka poděkoval za práci starostovi jednoty J. Chalupovi.

 

Za město Pyšely se dostavil starosta města Stanislav Vosický, který pochválil práci naší jednoty a oznámil, že věnuje z rozpočtu města 50 000,- Kč na podporu rozvoje pohybových schopností dětí a mládeže.

 

Návrhová komise – návrh usnesení přednesla předsedkyně komise Kateřina Sládková.

hlasováno pro 43, proti 0, zdržel se 0 nehlasoval 4 .

 

 

Přílohy zápisu:

Prezenční listina

Kontrola úkolů z minulé valné hromady

Zpráva o činnosti výboru jednoty

Zpráva vzdělavatele

Zpráva náčelnice

Zpráva oddílu sálové kopané

Zpráva oddílu stolního tenisu

Zpráva o hospodaření, účetní závěrka

Zpráva kontrolní komise

Plán činnosti jednoty na rok 2017

Rozpočet jednoty na rok 2017

Usnesení